• 傳播國學經典

  養育華夏兒女

  女也不爽,士貳其行。士也罔極,二三其德。

  作者:佚名 全集:詩經 來源:網絡 [挑錯/完善]

  《女也不爽,士貳其行。士也罔極,二三其德?!烦鲎?u>詩經》!

  guó fēng · wèi fēng · méng

  國風·衛風·氓

  méng zhī chī chī , bào bù mào sī ;

  氓之蚩蚩,抱布貿絲;

  fěi lái mào sī , lái jí wǒ móu 。

  匪來貿絲,來即我謀。

  sòng zǐ shè qí , zhì yú dùn qiū ;

  送子涉淇,至于頓丘;

  fěi wǒ qiān qī , zǐ wú liáng méi ;

  匪我愆期,子無良媒;

  qiāng zǐ wú nù , qiū yǐ wéi qī 。

  將子無怒,秋以為期。

  chéng bǐ guǐ yuán , yǐ wàng fù guān ;

  乘彼垝垣,以望復關;

  bú jiàn fù guān , qì tì lián lián 。

  不見復關,泣涕漣漣。

  jì jiàn fù guān , zài xiào zài yán 。

  既見復關,載笑載言。

  ěr bǔ ěr shì , tǐ wú jiù yán ;

  爾卜爾筮,體無咎言;

  yǐ ěr jū lái , yǐ wǒ huì qiān 。

  以爾車來,以我賄遷。

  sāng zhī wèi luò , qí yè wò ruò 。

  桑之未落,其葉沃若。

  xū jiē jiū xī ! wú shí sāng shèn !

  于嗟鳩兮!無食桑葚!

  xū jiē nǚ xī ! wú yǔ shì dān !

  于嗟女兮!無與士耽!

  shì zhī dān xī , yóu kě tuō yě ;

  士之耽兮,猶可說也;

  nǚ zhī dān xī , bù kě tuō yě 。

  女之耽兮,不可說也。

  sāng zhī luò yǐ , qí huáng ér yǔn ;

  桑之落矣,其黃而隕;

  zì wǒ cú ěr , sān suì shí pín 。

  自我徂爾,三歲食貧。

  qí shuǐ shāng shāng , jiàn jū wéi cháng 。

  淇水湯湯,漸車帷裳。

  nǚ yě bù shuǎng , shì èr qí xíng ;

  女也不爽,士貳其行;

  shì yě wǎng jí , èr sān qí dé 。

  士也罔極,二三其德。

  sān suì wéi fù , mí shì láo yǐ !

  三歲為婦,靡室勞矣!

  sù xīng yè mèi , mí yǒu zhāo yǐ !

  夙興夜寐,靡有朝矣!

  yán jì suì yǐ , zhì yú bào yǐ !

  言既遂矣,至于暴矣!

  xiōng dì bú zhì , xì qí xiào yǐ !

  兄弟不知,咥其笑矣!

  jìng yán sī zhī , gōng zì dào yǐ !

  靜言思之,躬自悼矣!

  jí ěr xié lǎo , lǎo shǐ wǒ yuàn ;

  及爾偕老,老使我怨;

  qí zé yǒu àn , xí zé yǒu pàn 。

  淇則有岸,隰則有泮。

  zǒng jiǎo zhī yàn , yán xiào yàn yàn 。

  總角之宴,言笑晏晏。

  xìn shì dàn dàn , bù sī qí fǎn 。

  信誓旦旦,不思其反。

  fǎn shì bù sī , yì yǐ yān zāi !

  反是不思,亦已焉哉!

  關鍵詞:詩經,氓

  解釋翻譯
  [挑錯/完善]

  憨厚農家小伙子,懷抱布匹來換絲。其實不是真換絲,找個機會談婚事。

  送郎送過淇水西,到了頓丘情依依。不是我愿誤佳期,你無媒人失禮儀。

  望郎休要發脾氣,秋天到了來迎娶。爬上那垛破土墻,遙向復關凝神望。

  復關遠在云霧中,不見情郎淚千行。情郎即從復關來,又說又笑喜洋洋。

  你去卜卦求神仙,沒有兇兆心歡暢。趕著你的車子來,為我搬運好嫁妝。

  桑樹葉子未落時,綴滿枝頭綠萋萋。噓噓那些斑鳩兒,別把桑葚吃嘴里。

  哎呀年輕姑娘們,別對男人情依依。男人若是戀上你,要丟便丟太容易。

  女人若是戀男子,要想解脫難掙離。桑樹葉子落下了,枯黃憔悴任飄搖。

  自從嫁到你家來,三年窮苦受煎熬。淇水茫茫送我歸,水濺車帷濕又潮。

  我做妻子沒差錯,是你男人太奸刁。反覆無常沒準則,變心缺德?;ㄕ?。

  婚后三年守婦道,繁重家務不辭勞。起早睡晚不嫌苦,忙里忙外非一朝。

  誰知家業已成后,漸漸對我施兇暴。兄弟不知我處境,個個見我哈哈笑。

  靜下心來細細想,獨自傷神淚暗拋。當年發誓偕白頭,如今未老心先憂。

  淇水滔滔終有岸,沼澤雖寬有盡頭?;叵肷贂r多歡樂,談笑之間露溫柔。

  海誓山盟猶在耳,哪料反目競成仇。莫再回想背盟事,既已終結便罷休!

  注釋出處
  [請記住我們 國學夢 www.wmhgw.com]

  (1)氓:《說文》“氓,民也。”本義為外來的百姓,這里指自彼來此之民,男子之代稱。蚩(chī)蚩:通“嗤嗤”,笑嘻嘻的樣子。一說憨厚、老實的樣子。

  (2)貿:交易。抱布貿絲是以物易物。

  (3)“匪來”二句:是說那人并非真來買絲,是找我商量事情來了。所商量的事情就是結婚。匪:通“非”,讀為“fěi”。即:走近,靠近。謀:商量。古音咪(mī)。

  (4)淇:衛國河名。今河南淇河。

  (5)頓丘:地名。今河南清豐。丘:古讀如“欺”。

  (6)愆(qiān):過失,過錯,這里指延誤。這句是說并非我要拖延約定的婚期而不肯嫁,是因為你沒有找好媒人。

  (7)將(qiāng):愿,請。無:通“毋”,不要。

  (8)乘:登上。垝(guǐ)垣(yuán):倒塌的墻壁。垝,倒塌。垣,墻壁。

  (9)復關:①復,返。關:在往來要道所設的關卡。女望男到期來會。他來時一定要經過關門。一說“復”是關名。 ②復關:衛國地名,指“氓”所居之地。

  (10)涕:眼淚;漣漣:涕淚下流貌。她初時不見彼氓回到關門來,以為他負約不來了,因而傷心淚下。

  (11)載(zaì):動詞詞頭,無義。

  (12)爾卜爾筮(shì):燒灼龜甲的裂紋以判吉兇,叫做“卜”。用蓍(shī)草占卦叫做“筮”。體:指龜兆和卦兆,即卜筮的結果。

  (13)咎(jiù):不吉利,災禍。無咎言:就是無兇卦。

  (14)賄:財物,指嫁妝,妝奩(lián)。以上四句是說你從卜筮看一看吉兇吧,只要卜筮的結果好,你就打發車子來迎娶,并將嫁妝搬去。

  (15)沃若:猶“沃然”,像水浸潤過一樣有光澤。以上二句以桑的茂盛時期比自己戀愛滿足,生活美好的時期。

  (16)于嗟鳩兮:于:通“吁”(xū)本義為表示驚怪、不然、感慨等,此處與嗟皆表感慨。鳩:斑鳩。傳說斑鳩吃桑葚過多會醉。

  (17)耽(dān):迷戀,沉溺,貪樂太甚。

  (18)說:通“脫”,解脫。

  (19)隕(yǔn):墜落,掉下。這里用黃葉落下比喻女子年老色衰。黃:變黃。其黃而隕:猶《裳裳者華》篇的“蕓其黃矣”,蕓也是黃色。

  (20)徂(cú):往;徂爾:嫁到你家。

  (21)食貧:過貧窮的生活。

  (22)湯(shāng)湯:水勢浩大的樣子。

  (23)漸(jiān):浸濕。?。╳éi)裳(cháng):車旁的布幔。以上兩句是說被棄逐后渡淇水而歸。

  (24)爽:差錯。

  (25)貳:“貣(tè)”的誤字。“貣”就是“忒”,和“爽”同義。這里指愛情不專一。以上兩句是說女方沒有過失而男方行為不對。

  (26)罔:無,沒有;極:標準,準則。

  (27)二三其德:在品德上三心二意,言行為前后不一致。

  (28)靡室勞矣:言所有的家庭勞作一身擔負無余。室勞:家務勞動。靡:無。

  (29)“夙興”二句:就是說起早睡遲,朝朝如此,不能計算了。夙:早。興:起來。

  (30)言既遂矣:“言”字為語助詞,無義。既遂:就是《谷風》篇“既生既育”的意思,言愿望既然已經實現。

  (31)咥(xì):笑的樣子。以上兩句是說兄弟還不曉得我的遭遇,見面時都譏笑我啊。

  (32)靜言思之:靜下心來好好地想一想,言:音節助詞,無實義。

  (33)躬自悼矣:自身獨自傷心。躬,自身;悼,傷心。

  (34)“及爾”二句:當初曾相約和你一同過到老,偕老之說徒然使我怨恨罷了。

  (35)隰(xí):低濕的地方;當作“濕”,水名,就是漯河,黃河的支流,流經衛國境內。泮(pàn):通“畔”水邊,邊岸。以上二句承上文,以水流必有畔岸,喻凡事都有邊際,而自己愁思無盡。言外之意,如果和這樣的男人偕老,那就苦海無邊了。

  (36)總角:古代男女未成年時把頭發扎成丫髻,稱總角。這里指代少年時代。宴:快樂。

  (37)晏晏(yàn):歡樂,和悅的樣子。

  (38)旦旦:誠懇的樣子。

  (39)反:即“返”字。不思其反:不曾想過會違背誓言。

  (40)反是不思:違反這些。是,指示代詞,指代誓言。是重復上句的意思,變換句法為的是和下句葉韻。

  (41)已:了結,終止。焉哉(古讀如茲zī):語氣詞連用,加強語氣,表示感嘆。末句等于說撇開算了罷!

  用戶評論
  揮一揮手 不帶走一片云彩
  國學經典推薦

  女也不爽,士貳其行。士也罔極,二三其德。原文解釋翻譯

  古詩國學經典詩詞名句成語詩人關于本站免責聲明

  Copyright ? 2016-2022 www.wmhgw.com All Rights Reserved. 國學夢 版權所有

  皖ICP備16011003號-2 皖公網安備 34160202002390號

  波多野吉衣无码欧美在线观看
 • <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>